Lợi ích tuyệt vời của mật ong

Mật o­ng do con o­ng làm ra từ nhụy hoa. Mỗi con o­ng đều có túi mật để chứa mật hoa. Mật hoa trong túi mật được phân hóa thành hai loai đường: fructose và glucose. Trong mật hoa còn có rất nhiều nước nhưng lượng nước này sẽ bốc hơi đi làm mật hoa đặc lại thành mật o­ng.

 

 

Các nhà sinh vật học đã thống kê ra rất nhiều loại o­ng khác nhau. Ðặc biệt có một loài o­ng sản xuất ra nhiều mật o­ng mà chúng ta quen gọi là O­ng Mật. O­ng Mật có thể bay xa đến 6 dậm Anh để lấy mật hoa, thông thường thì o­ng Mật bay tìm hoa từ 1 đến 2 dậm. O­ng thường lấy phấn hoa và mật hoa vào mùa Xuân lúc cây đang nở hoa.

MondiaL Google.AT

Map MondiaL Google AT

Images Google AT

Map google AT

Google AT

images Google CO IN

map google co in 

images gooogle co in 

map google co in 

Google co in 

image google co uk 

map google co uk 

image google co uk 

map google co uk 

google co uk 

image google co id 

map google co id 

image google co id 

map google co id 

google co id 

image google fr

máp google fr 

image google fr 

máp google fr 

google fr 

image google co jp 

map google co jp 

image google co jp 

map google co jp 

google co jp 

image google es

map google es 

image google es 

map google es 

google es 

image google de 

map google de 

images gooogle de 

map google de 

google de 

image google it 

map google it 

image google it 

máp google it 

google it 

image google ca 

map google ca 

image google ca 

máp google ca 

google ca 

image google nl 

map google nl 

image google nl 

map google nl 

google nl 

image google co th 

máp googke co th 

image google co th 

map google co th 

google co th 

image google au 

máp google au 

image google au 

máp google au 

google au 

 image google br 

map google br

image google br 

map google br 

google br 

image google pl

map google pl 

image google pl 

map google pl 

google pl

image google tw

map google tw

image google tw

mP goole tw

google tw

image google at 

map google at 

image google at 

map google at 

google at 

image google il

mao google il 

image google il 

map google il 

google il 

image google tr 

map google tr 

image google tr 

map google tr 

google tr 

image google ua 

map google ua 

image google ua 

map google ua 

google ua 

image google cz 

map google cz 

image google cz 

máp google cz 

google cz

image google hu

google hu 

image google hu

map google hu 

google hu 

google ch 

map google ch 

image google ch 

map google ch 

google ch 

image google nz 

map google nz 

image google nz

map google nz

google.url

images google ar

images.google ar

maps.google ar

google.ar

images.google url

 

maps.google hk

images.google hk

maps.google hk

google.hk

images.google sg

maps.google sg

 

 

images.google sg

maps.google sg

google.sg url

images.google ae

 

maps.google ae

images.google ae

maps.google ae

google.ae 

images.google be

 

maps.google.be

images.google be

maps.google be

google.be

 

images.google cl

maps.google cl

images.google cl

maps.google cl

google.cl

images.google eg

maps.google eg

 

images.google eg

maps.google eg

google.eg url

images.google ph

maps.google ph

images.google ph

maps.google ph

google.ph

 

 

 

 

images.google dk

maps.google dk

images.google dk

maps.google dk

google.dk url

imges.google ro

maps.google ro

images.google ro

maps.google ro

google ro

images.google sk

 

maps.google sk

images.google sk

maps.google sk

google.sk url

images.google kr

maps.google kr

images.google kr

maps.google kr

google.co kr

 

 

images.gooogle co

maps.google.co

images.google co

maps.google co

google.co

 

images.google hr

maps.google hr

images.google hr

maps.google hr

google.hr

 

images.google si

maps.google si

images.google si

maps.google si

google.si url

 

images.google pk

maps.google pk

images.google pk

maps.google pk

google.pk url

 

images.google lv

maps.google lv

images.google lv

maps.google lv

google.lv url

 

images.google pt

maps.google pt

images.google pt

maps.google pt

google pt

 

images.google bd

maps.google bd

images.google bd

maps.google bd

google.bd url

 

images.google uy

maps.google uy

images.google uy

maps.google uy

google.uy url

 

images.google ee

maps.google ee

images.google ee

maps.google ee

google.ee url

 

 

images.google gr

maps.google gr

images.google gr

maps.google gr

google.gr url

 

 

images.google ad

maps.google ad

images.google ad

images.google ad

google.ad url

 

images.google co

maps.google co

images.google co

maps.google co

google.co

 

images.google ke

maps.google ke

images.google ke

maps.google ke

google.ke

 

images.google do

maps.google do

images.google do

maps.google do

google.do

 

 

images.google ng

maps.google ng

images.google ng

maps.google ng

google.ng

 

 

images.google ru

maps.google ru

images.google ru

maps.google ru

google.ru

 

 

images.google se

maps.google se

images.google se

maps.google se

google.se

 

images. google cd

maps. google cd

images.google cd

maps.google cd

google.cd 

 

 

images. google co

maps. google co

images.google co

maps.google co

google.co

 

images. google bz

maps. google bz

images.google bz

maps.google bz

google.bz

 

images.google et

maps.google et

images.google et

maps.google et

google et

 

 

images.google kh

maps.google kh

images.google kh

maps.google kh

google url kh

 

 

 

images.google kw

maps.google kw

images.google kw

maps.google kw

google kw

 

 

 

images.google mt

maps.google mt

images.google mt

maps.google mt

google mt

 

 

images.google om

maps.google om

images.google om

maps.google om

google om

 

 

 

images.google py

maps.google py

images.google py

maps.google py

google py

 

 

images.google qa

maps.google qa

images.google qa

maps.google qa

google qa

 

 

images.google sv

maps.google sv

images.google sv

maps.google sv

google sv

 

 

images.google ge

maps.google ge

images.google ge

maps.google ge

google ge

 

 

images.google hn

maps.google hn

images.google hn

maps.google hn

google hn

 

 

images.google is

maps.google is

images.google is

maps.google is

google is

 

 

images.google lk

maps.google lk

images.google lk

maps.google lk

google lk

 

 

images.google cm

maps.google cm

images.google cm

maps.google cm

google url cm

 

 

images.google ls

maps.google ls

images.google ls

maps.google ls

google url ls

 

 

images.google ma

maps.google ma

images.google ma

maps.google ma

google ma

 

 

images.google zw

maps.google zw

images.google zw

maps.google zw

google zw

 

 

images.google ai

maps.google ai

images.google ai

maps.google ai

google ai

 

 

images.google bh

maps.google bh

images.google bh

maps.google bh

google bh

 

 

images.google bo

maps.google bo

images.google bo

maps.google bo

google bo

 

 

 

images.google cu

maps.google cu

images.google cu

maps.google cu

google cu


 

images.google gt

maps.google gt

images.google gt

maps.google gt

google gt

 

 

images.google jm

maps.google jm

images.google jm

maps.google jm

google url

 

 

images.google ni

maps.google ni

images.google ni

maps.google ni

google ni

 

images.google kh

maps.google kh

images.google kh

maps.google kh

google kh

 

 

images.google dj

maps.google dj

images.google dj

maps.google dj

google dj

 

 

images.google dm

maps.google dm

images.google dm

maps.google dm

google dm

 

 

images.google kz

maps.google kz

images.google kz

maps.google kz

google kz

 

 

images.google sc

maps.google sc

images.google sc

maps.google sc

google sc

 

 

images.google bj

maps.google bj

images.google bj

maps.google bj

google bi

 

 

images.google bn

maps.google bn

images.google bn

maps.google bn

google bn

 

 

images.google gi

maps.google gi

images.google gi

maps.google gi

google gi

 

 

images.google ly

maps.google ly

images.google ly

maps.google ly

google ly

 

 

images.google na

maps.google na

images.google na

maps.google na

google na

 

 

images.google pa

maps.google pa

images.google pa

maps.google pa

google pa

  

 

images.google gm

maps.google gm

images.google gm

maps.google gm

google gm

 

images.google gy

maps.google gy

images.google gy

maps.google hy

google gy

 

images.google ht

maps.google ht

images.google ht

maps.google ht

google ht

 

 

images.google kg

maps.google kg

images.google kg

maps.google kg

google kg

 

 

images.google mu

maps.google mu

images.google mu

maps.google mu

google mu

 

 

images.google rw

maps.google rw

images.google rw

maps.google rw

google rw

 

 

 

images.google bf

maps.google bf

images.google bf

maps.google bf

google bf

 

 

images.google bg

maps.google bg

images.google bg

maps.google bg

google bg

 

 

images.google cg

maps.google cg

images.google cg

maps.google cg

google cg

 

 

images.google ck

maps.google ck

images.google ck

maps.google ck

google ck

 

 

images.google tz

maps.google tz

images.google tz

maps.google tz

google tz

 

 

images.google vi

maps.google vi

images.google vi

maps.google vi

google url vi

 

 

images.google mm

maps.google mm

images.google mm

maps.google mm

google mm

 

 

images.google fi

maps.google fi

images.google fi

maps.google fi

google fi

 

 

images.google gg

maps.google gg

images.google gg

maps.google gg

google gg

 

 

images.google gp

maps.google gp

images.google gp

maps.google gp

google gp

 

images.google li

maps.google li

images.google li

maps.google li

google.li

 

 

 

images.google me

maps.google me

images.google me

maps.google me

google.me

 

 

images.google mk

maps.google mk

images.google mk

maps.google mk

google.mk

 

 

 

images.google no

maps.google no

images.google no 

maps.google no

google.no

 

 

 

images.google rs 

maps.google rs

images.google rs

maps.google rs

google.rs

 

 

images.google so

maps.google so

images.google so

maps.google so

google.so

 

 

images.google to

maps.google to

images.google to

maps.google to

google.to

 

 

images.google tt

maps.google tt

images.google tt

maps.google tt

google.tt

 

 

images.google vg

maps.google vg

images.google vg

maps.google vg

google.vg

 

 

images.google za

maps.google za

images.google za

maps.google za

google.za

 

 

 

images.google gl

maps.google gl

images.google gl

maps.google gl 

google.gl

 

 

images.google ml

maps.google ml

images.google ml

maps.google ml

google.ml

 

 

images.google ac

maps.google ac

images.google ac

maps.google ac

google.ac

 

 

images.google bt

maps.google bt

images.google bt

maps.google bt

google.bt

 

images.google pg

maps.google pg

images.google pg

maps.google pg

google.pg

 

 

images.google sb

maps.google sb

images.google sb

maps.google sb

google.sb

 

 

images.google vc

maps.google vc

images.google vc

maps.google vc

google.vc

 

 

images.google tg

maps.google tg

images.google tg

maps.google tg

google.tg

 

images.google ws

maps.google ws

images.google ws

maps.google ws

google.ws

 

 

images.google fj

maps.google fj

images.google fj

maps.google fj

google.fj

 

 

images.google sl

maps.google sl

images.google sl

maps.google sl

google.sl

 

 

images.google fm

maps.google fm

images.google fm

maps.google fm

google.fm

 

 

images.google ki

maps.google ki

images.google ki

maps.google ki

google.ki

Xem thêm